Coordenação

Coordenador

Profº. Luciano Lopes Pfitscher

 

E-mail: luciano.pfitscher@ufsc.br

Portaria

                                 

Subcoordenador

Profº. Thiago Dutra
                         E-mail: dutra.thiago@ufsc.br

Portaria